Sprawdzasz tag

Szekpsir

Ciekawostki

Czy to Szekspir znalazł angielskie słowo na wymiotowanie?

Ludzie, jako wiel­bi­cie­le teo­rii spi­sko­wych, fascy­nu­ją się życiem i twór­czo­ścią Wil­lia­ma Szek­spi­ra w spo­sób szcze­gól­ny. O ile pew­nych sekre­tów jego bio­gra­fii nie spo­sób już dziś wyja­śnić, o tyle język jego dra­ma­tów i sone­tów wciąż pod­le­ga ana­li­zie. Doty­czy to tak­że uży­wa­nych przez nie­go neo­lo­gi­zmów. Spró­buj­my spraw­dzić, czy fak­tycz­nie było ich aż 1 600. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Shakespeare prawdopodobnie mocno wzorował się na pracy XVI-wiecznego dramaturga

Wil­liam Sha­ke­spe­are mimo że nie żyje już od prze­szło czte­ry­stu lat, nadal nie może zaznać spo­ko­ju. Jako jeden z naj­waż­niej­szych poetów i dra­ma­tur­gów bry­tyj­skich czy w ogó­le świa­to­wych cały czas znaj­du­je się pod lupą bada­czy lite­ra­tu­ry. Wciąż i wciąż podej­mo­wa­ne są pró­by dowo­dze­nia, że tak napraw­dę to nie Sha­ke­spe­are był auto­rem swo­ich słyn­nych na całym glo­bie dra­ma­tów, a teo­rie o ich rze­czy­wi­stym twór­cy mno­żą się jak grzy­by po desz­czu. Naj­now­sze bada­nia wska­zu­ją, że nawet jeśli Sha­ke­spe­are napi­sał Mak­be­ta czy Kró­la Leara, to i tak się nie popi­sał, ścią­ga­jąc od mniej zna­ne­go XVI-wiecz­ne­go lite­ra­ta George’a Nor­tha. Czy­taj dalej

-->