Sprawdzasz tag

Sylwia Chutnik

Ciekawostki

Pisanie, punk i boks – Sylwia Chutnik jakiej nie znacie

Dzi­siaj, 12 lip­ca, obcho­dzi­my uro­dzi­ny Syl­wii Chut­nik, zna­nej i cha­ry­zma­tycz­nej pol­skiej pisar­ki, femi­nist­ki, kul­tu­ro­znaw­czy­ni, dzia­łacz­ki spo­łecz­nej i lau­re­at­ki Pasz­por­tu „Poli­ty­ki”, któ­ra oprócz pisa­nia oraz spo­łecz­ne­go i kul­tu­ro­we­go zaan­ga­żo­wa­nia speł­nia się tak­że w roli basist­ki, twór­czy­ni kola­ży i mat­ki. Spe­cjal­nie z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy kil­ka cie­ka­wo­stek na temat tej nie­ba­nal­nej posta­ci pol­skiej lite­ra­tu­ry, któ­rą zde­cy­do­wa­nie war­to lepiej poznać. Czy­taj dalej

-->