Sprawdzasz tag

suknia

Ciekawostki

Suknia dla niestatystycznej bibliofilki

 Artyst­ka Sylvie Facon wyko­na­ła nie­zwy­kłą suk­nię balo­wą – skła­da się ona ze skó­rza­nych opraw sta­rych ksią­żek. Muszę przy­znać, że wyglą­da nie­sa­mo­wi­cie! Aż chce się w niej zatań­czyć do muzy­ki z “Pięk­nej i Bestii” pośrod­ku wiel­kiej biblioteki…

Czy­taj dalej

-->