Sprawdzasz tag

sukienki

Ciekawostki

Sukienki z książkowymi motywami!

Pro­jek­tant­ka mody Justy­na Ołta­rzew­ska przy­go­to­wa­ła kolek­cję sukie­nek z książ­ko­wy­mi moty­wa­mi. Czy­tel­ni­cza kolek­cja powsta­ła we współ­pra­cy z inter­ne­to­wym pro­gra­mem “Książ­nicz­ki”.

Sukien­ki tra­fią do sprze­da­ży już 23 kwiet­nia. Czy­taj dalej

-->