Sprawdzasz tag

Stella Maris

Aktualności

Zmarł Cormac McCarthy, miał 89 lat

W wie­ku 89 lat zmarł Cor­mac McCar­thy, jeden z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rzy ame­ry­kań­skich. Był auto­rem ksią­żek takich jak „Rącze konie”, „To nie jest kraj dla sta­rych ludzi” czy uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Pulit­ze­ra „Dro­gę”.
Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Cormac McCarthy i aż dwie nowe powieści!

Cor­mac McCar­thy jest uwa­ża­ny za jed­ne­go z naj­waż­niej­szych ame­ry­kań­skich współ­cze­snych pisa­rzy, ale jego miło­śni­cy musie­li uzbro­ić się w cier­pli­wość. Od wyda­nia „Dro­gi” minę­ło aż 16 lat! Oka­za­ło się, że przez ten czas twór­ca pra­co­wał nad dwie­ma książ­ka­mi. Obie uka­żą się w tym roku. Czy­taj dalej

-->