Sprawdzasz tag

statystyka

Aktualności Ciekawostki

Przepis na bestseller

Albert-Lász­ló Bara­bási, ana­li­tyk i uzna­ny pro­fe­sor uni­wer­sy­tec­ki, wziął pod lupę naj­le­piej sprze­da­ją­ce się w ostat­niej deka­dzie książ­ki według słyn­nych list „New York Time­sa”, prze­pro­ce­so­wał je i otrzy­mał prze­pis na best­se­ler. No, może to za dużo powie­dzia­ne. Wyni­ki za to poka­zu­ją, jakie książ­ki mają więk­sze szan­se na tra­fie­nie do czo­łów­ki, a któ­re są ska­za­ne na szyb­kie zapo­mnie­nie. Czy­taj dalej

-->