Sprawdzasz tag

starodruki

Aktualności

Uratowane starodruki

Nie­sa­mo­wi­ta histo­ria wyda­rzy­ła się w Olsz­ty­nie. Miesz­ka­niec tej miej­sco­wo­ści zna­lazł na śmiet­ni­ku… kolek­cję sta­ro­dru­ków. Były to 64 książ­ki wydru­ko­wa­ne przed 1800 rokiem oraz jed­na z XIX wie­ku. Więk­szość z nich pocho­dzi z Fran­cji, pozo­sta­łe wydru­ko­wa­no w ofi­cy­nach bry­tyj­skich, nie­miec­kich i nider­landz­kich. Czy­taj dalej

-->