Sprawdzasz tag

Stanisław Ignacy Witkiewicz

Ciekawostki

Używki, Czysta Forma i samobójcza śmierć – ciekawostki o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu

Sta­ni­sław Igna­cy Wit­kie­wicz, zna­ny powszech­nie jako Wit­ka­cy, to postać wciąż budzą­ca wie­le skraj­nych emo­cji. Mówio­no o nim: kobie­ciarz, dzi­wak, pijak; posą­dza­no go o nar­ko­ma­nię. Nie­ro­zu­mia­ny i kon­tro­wer­syj­ny arty­sta, geniusz i pro­rok, twór­ca kon­cep­cji Czy­stej For­my, autor wie­lu sztuk, powie­ści, pism este­tycz­nych czy filo­zo­ficz­nych, a tak­że malarz i foto­graf. Był płod­nym, zde­cy­do­wa­nym, nie­bo­ją­cym się podej­mo­wa­nia odważ­nych eks­pe­ry­men­tów twór­cą. Mimo licz­nych infor­ma­cji o Wit­ka­cym część histo­rii jego życia owia­na jest tajem­ni­cą. Nic w jego życiu ani nawet śmier­ci nie było do koń­ca pew­ne. Czy­taj dalej

-->