Sprawdzasz tag

sri lanka

Ciekawostki

W Sri Lance papier produkują z odchodów słoni

Pro­duk­cja papie­ru to skom­pli­ko­wa­ny i kosz­tow­ny pro­ces. Naj­waż­niej­szym surow­cem są tu włók­na roślin­ne, któ­re pozy­sku­je się przede wszyst­kim z drzew w wyni­ku obrób­ki che­micz­nej i mecha­nicz­nej. Jed­no drze­wo star­cza na wypro­du­ko­wa­nie pra­wie 17 ryz papie­ru A4, czy­li nie­mal 8,5 tysią­ca arku­szy. Inny­mi sło­wy wytwo­rze­nie tony papie­ru wyma­ga ścię­cia dwu­na­stu drzew. A gdy­by moż­na było włók­na roślin­ne pozy­ski­wać w inny spo­sób? Otóż moż­na. Na pomoc przy­cho­dzą sło­nie i pro­dukt ubocz­ny ich die­ty. Czy­taj dalej

-->