Sprawdzasz tag

słowniki

Aktualności

Biedronka z ofertą książek do nauki języków obcych

Na naukę języ­ków obcych nigdy nie jest za póź­no. Bie­dron­ka z tej oka­zji przy­go­to­wa­ła sze­ro­ką ofer­tę słow­ni­ków, nawet tych dla naj­młod­szych oraz powie­ści w róż­nych języ­kach. Od jutra (14 sierp­nia) do sprze­da­ży tra­fią m.in. “Mój pierw­szy słow­nik ilu­stro­wa­ny”, “Angiel­ski Powieść scien­ce fic­tion z ćwi­cze­nia­mi. The Eldritch Club. Poziom B2-C1” i inne. Duży wybór. Do tego od 21 sierp­nia w ofer­cie będą książ­ki bele­try­stycz­ne za 9,90 w wer­sji pocket. Czy­taj dalej

-->