Sprawdzasz tag

siłownia

Ciekawostki

Umysł na siłowni. Co nam daje czytanie książek?

Bada­nia nauko­we wska­zu­ją, że czy­ta­jąc, dosłow­nie ćwi­czy­my nasz mózg, nie­mal jak mię­śnie na siłowni!

Oka­zu­je się, że nie bez powo­du w sta­ro­żyt­nej biblio­te­ce alek­san­dryj­skiej wid­nia­ły sło­wa „Książ­ki to lekar­stwo dla umy­słu”. Rację moż­na też przy­znać Wisła­wie Szym­bor­skiej, mawia­ją­cej, że „czy­ta­nie ksią­żek to naj­pięk­niej­sza zaba­wa, jaką sobie ludz­kość wymy­śli­ła”. Od pierw­szych dni nasze­go życia czy­ta­nie (nam, a póź­niej – przez nas) daje nam w zasa­dzie same korzy­ści. Przyj­rzyj­my się im się uważ­niej i zasta­nów­my się, czym tak napraw­dę jest czy­ta­nie i jak odby­wa się z per­spek­ty­wy naszych struk­tur mózgo­wych? Czy­taj dalej

-->