Sprawdzasz tag

Sherrilyn Kenyon

Aktualności

Kolejny przykład, że życie pisze najstraszniejsze thrillery. Pisarka Sherrilyn Kenyon oskarżyła męża o podtruwanie.

Chci­wy mąż pod­tru­wa od lat swo­ją żonę, kobie­tę suk­ce­su, wła­ści­ciel­kę ogrom­ne­go mająt­ku. W pro­ce­de­rze poma­ga mu asy­stent­ka. Praw­da wycho­dzi na jaw, kie­dy jest już nie­mal za póź­no. Czy zbrod­nia­rzy spo­tka zasłu­żo­na kara? Brzmi to jak opis fabu­ły mro­żą­ce­go krew w żyłach thril­le­ra, a jed­nak cała sytu­acja napraw­dę mia­ła miej­sce. Best­sel­le­ro­wa pisar­ka Sher­ri­lyn Keny­on oskar­ży­ła nie­daw­no swo­je­go męża o kil­ku­let­nie zatru­wa­nie jej. Czy­taj dalej

-->