Sprawdzasz tag

Seattle

Aktualności

Ta, Której Imienia Nie Wolno Wymawiać. Rekwizyty dotyczące J.K. Rowling usunięte z Muzeum Popkultury w Seattle

Choć „Har­ry Pot­ter” pozo­sta­je jed­ną z naj­gło­śniej­szych fran­czyz na świe­cie, to jego twór­czy­ni coraz czę­ściej koja­rzo­na jest nie z książ­ka­mi, a z poglą­da­mi ude­rza­ją­cy­mi w oso­by trans­pł­cio­we. Z tego powo­du Muzeum Popkul­tu­ry w Seat­tle zde­cy­do­wa­ło się usu­nąć rekwi­zy­ty zwią­za­ne z J.K. Row­ling z wysta­wy. Czy­taj dalej

-->