Sprawdzasz tag

Rośliny

Wywiady

Wizje roślin… Roberta Rienta

Nomi­no­wa­ny do Nagro­dy Lite­rac­kiej NIKE, Robert Rient stwo­rzył nie­sa­mo­wi­tą książ­kę pt. „Wizje roślin, czy­li 50 roślin lecz­ni­czych i jeden grzyb”. Pisze m.in. o wyni­kach badań i eks­pe­ry­men­tach w lecze­niu nowo­two­rów, cukrzy­cy, cho­rób skó­ry, ser­ca, ukła­du pokar­mo­we­go i ner­wo­we­go oraz wie­lu innych dole­gli­wo­ści. Do tego doda­je baśnie, autor­skie legen­dy, zale­ce­nia zie­la­rek i zie­la­rzy połą­czo­ne z lite­ra­tu­rą, mita­mi, nie­kie­dy poezją. Całość uzu­peł­nia­ją zachwy­ca­ją­ce, ręcz­nie stwo­rzo­ne ilu­stra­cje!
Czy­taj dalej

-->