Sprawdzasz tag

romeo i julia

Ciekawostki

Romeo i Julia Forever!

O twór­czo­ści Wil­lia­ma Shakespeare’a napi­sa­no już wie­le, bo w koń­cu kry­ty­cy, czy­tel­ni­cy i bada­cze lite­ra­tu­ry zaj­mu­ją się nią od wie­ków. Zazwy­czaj, gdy mówi­my „Sha­ke­spe­are” na myśl przy­cho­dzi nam abso­lut­na kla­sy­ka, ponad­cza­so­wość i kanon lite­ra­tu­ry. Czy­taj dalej

-->