Sprawdzasz tag

romanse

Ciekawostki

Okładki romansów oczyma fotografki

Okład­ki roman­sów bywa­ją moc­no prze­sa­dzo­ne. Foto­graf­ka Kath­le­en Kam­phau­sen posta­no­wi­ła odtwo­rzyć zapre­zen­to­wa­ne na nich scen­ki z udzia­łem zwy­kłych ludzi.  Foto­graf­ka wypo­wie­dział się dla­cze­go zro­bi­ła takie sesje: Czy­tel­ni­cy roman­sów moc­no bazu­ją na okład­kach. To pierw­sza rzecz, któ­rej szu­ka­ją… widzia­łam posty czy­tel­ni­ków, któ­rzy przy­zna­li, że wybie­ra­ją książ­ki tyl­ko dla­te­go, że chcą posia­dać ich okład­ki. – powie­dzia­ła. – Powin­ny być one nie­co pro­wo­ka­cyj­ne. Pomoc­nym jest tak­że, jeże­li okład­ka pró­bu­je oddać nastrój histo­rii, któ­rą skry­wa.

Trze­ba przy­znać, że efekt jest uro­czy! Czy­taj dalej

-->