Sprawdzasz tag

rabaty

Aktualności

Początek jesieni – ebooki przecenione nawet o połowę!

Jesień to czas przy­zna­wa­nia naj­waż­niej­szych nagród lite­rac­kich, wie­lu zna­ko­mi­tych festi­wa­li oraz naj­cie­kaw­szych pre­mier roku. To tak­że okres coraz krót­szych dni i słyn­nych… dłu­gich jesien­nych wie­czo­rów. Dla­te­go w pierw­szy jesien­ny week­end pole­ca­my uzbro­je­nie się w ebo­oki, któ­re umi­lą ten czas.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Halloweenowa oferta książkowa w sieciach Biedronka

Od 30 paź­dzier­ni­ka kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Teraz kupi­my książ­ki w cenie 19,90 zł i 24,99 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Nico­las Sparks, Guil­lau­me Mus­son, nagro­dzo­ny Pulit­ze­rem Col­son Whi­the­ad, best­sel­le­ro­wa Pau­la Haw­kins, król gro­zy Ste­phen King i inni. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 30 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->