Sprawdzasz tag

przystanki

Aktualności

Kraków posiada przystanki literackie!

Z oka­zji Świa­to­we­go Dnia Książ­ki i Praw Autor­skich na uli­cach Kra­ko­wa poja­wi­ły się mul­ti­me­dial­ne Przy­stan­ki Lite­rac­kie Mia­sta Lite­ra­tu­ry UNESCO. Przy­bli­żą podró­żu­ją­cym komu­ni­ka­cją miej­ską waż­ne posta­ci pisa­rzy zwią­za­nych z Kra­ko­wem. Na jed­nym z nich Joseph Con­rad spo­glą­da w bez­kres afry­kań­skiej dżun­gli, dwa inne zdo­bią tema­ty z prac Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go, na kolej­nym odnaj­dzie­my nawią­za­nia do twór­czo­ści Sta­ni­sła­wa Lema, a na jesz­cze innych – moty­wy inspi­ro­wa­ne Awan­gar­dą Kra­kow­ską i jej pismem  „Zwrot­ni­ca”. Czy­taj dalej

-->