Sprawdzasz tag

Przemysław Szulgit

Wywiady

Powieść przemytnicza na miarę Piaseckiego. Wywiad z autorem Antarabhawy!

Kino i lite­ra­tu­ra czę­sto raczą nas kli­ma­ta­mi gang­ster­ski­mi. Nie bra­ku­je też moty­wu sko­ków na bank i kra­dzie­ży cen­nych przed­mio­tów w muze­ach. Prze­my­sław Szul­git w swo­jej powie­ści „Anta­ra­bha­wa” dosad­nie przy­po­mi­na nam, że jed­nym z nie­le­gal­nych spo­so­bów zarob­ko­wa­nia jest też prze­myt. I poka­zu­je, że losy prze­wo­żą­cych zaka­za­ne towa­ry boha­te­rów mogą być napraw­dę eks­cy­tu­ją­ce! Czy­taj dalej

-->