Sprawdzasz tag

prawie noc

Aktualności

Ciemno, prawie noc – recenzja książki Joanny Bator

Do pol­skich kin tra­fił wła­śnie film „Ciem­no, pra­wie noc” na moty­wach książ­ki Joan­ny Bator o tym samym tytu­le. Ekra­ni­za­cja zbie­ra nie­naj­lep­sze recen­zje, widzo­wie sku­sze­ni świet­nym tra­ile­rem, wycho­dzą z kino­wych sal roz­cza­ro­wa­ni. Się­gnę­łam zatem do źró­dła, by spraw­dzić czy powieść jest war­ta uwagi.

Czy­taj dalej

-->