Sprawdzasz tag

polski

Aktualności

Nie używajmy słów Murzyn i Murzynka – komentuje Rada Języka Polskiego

Pola­cy, zwłasz­cza poko­le­nia dzi­siej­szych trzy­dzie­sto­lat­ków i star­sze, zwy­kli okre­ślać oso­by o ciem­nym kolo­rze skó­ry Murzy­na­mi. Cóż, tak się kie­dyś mówi­ło, przed kil­ko­ma deka­da­mi ani niko­go to nie dzi­wi­ło, ani niko­go szcze­gól­nie nie bola­ło. Wte­dy sło­wa Murzyn i Murzyn­ka były w swym zna­cze­niu neu­tral­ne. Trze­ba nato­miast wziąć pod uwa­gę, że język pod­le­ga nie­ustan­nym zmia­nom, fluk­tu­ują tak­że same sko­ja­rze­nia i wydźwięk poszcze­gól­nych zwro­tów. Dok­tor habi­li­to­wa­ny nauk huma­ni­stycz­nych Marek Łaziń­ski prze­ko­nu­je, by dziś tych okre­śleń już nie sto­so­wać. Czy­taj dalej

-->