Sprawdzasz tag

pogotowie

Aktualności Ciekawostki

Twórcy pogotowia poetyckiego planują otworzyć stacjonarną aptekę w Wielkiej Brytanii

Bry­tyj­ska poet­ka Debo­rah Alma od daw­na uwa­ża, że wier­sza­mi moż­na zdzia­łać cuda w tema­cie popra­wy nastro­ju czy w ogó­le zdro­wia psy­chicz­ne­go. Dla­te­go kie­dy sie­dem lat temu na aukcji zoba­czy­ła sta­ry ambu­lans z lat 70-tych, od razu go kupi­ła, by uczy­nić z nie­go mobil­ne pogo­to­wie poetyc­kie. Razem ze swo­im part­ne­rem, poetą Jimem She­ar­dem, na zapro­sze­nie róż­nych orga­ni­za­cji, biblio­tek i szkół jeź­dzi­ła po Wiel­kiej Bry­ta­nii i uczest­ni­czy­ła w lite­rac­kich czy muzycz­nych festi­wa­lach, gdzie po krót­kim wywia­dzie z każ­dym pacjen­tem przy­pi­sy­wa­ła nie leki, a wier­sze według zapo­trze­bo­wa­nia. Czy­taj dalej

-->