Sprawdzasz tag

pit

Aktualności

Ulga podatkowa dla czytających?

Wydaw­nic­two Cla­ro­scu­ro przed­sta­wi­ło Pol­skiej Izbie Książ­ki pro­po­zy­cję ulgi podat­ko­wej dla kupu­ją­cych książ­ki. Mia­ła­by ona pozwo­lić na odli­cze­nie od podat­ku do kil­ku­set zło­tych rocz­nie. Czy­taj dalej

-->