Sprawdzasz tag

Pierre Charron

Aktualności

Znalazł prawdziwy bibliofilski skarb w śmietniku

Zwy­kle zna­mien­ne zna­le­zi­ska są zwień­cze­niem dłu­go­trwa­łych badań i poszu­ki­wań. Cza­sa­mi zda­rza się jed­nak tak, że to los rzu­ci w ręce nic nie­prze­czu­wa­ją­ce­go czło­wie­ka ist­ny skarb. Tak było z Maxem Brow­nem, któ­ry w 2014 roku zna­la­zła w śmiet­ni­ku zupeł­nie przy­pad­kiem ster­tę sta­rych ksią­żek. Oka­za­ło się, że to nie lada zna­le­zi­sko. Czy­taj dalej

-->