Sprawdzasz tag

Philip Roth

Aktualności

Zmarł Philip Roth, autor Amerykańskiej sielanki i Kompleksu Portnoya

Phi­lip Roth nie­wąt­pli­wie nale­ży do gru­py naj­po­pu­lar­niej­szych ame­ry­kań­skich pisa­rzy. Mimo że zmarł wczo­raj, nie pisze­my o nim w cza­sie prze­szłym. Zasłu­żo­ne miej­sce na szczy­cie nadal jest jego i jesz­cze dłu­go będzie je zaj­mo­wał. A to przez to, że pisał o spra­wach bar­dzo uni­wer­sal­nych, malo­wał Ame­ry­kę taką, o jakiej chcie­li­śmy czy­tać kie­dyś i o któ­rej będzie­my chcie­li czy­tać w przy­szło­ści. O śmier­ci auto­ra poin­for­mo­wa­li jego bli­scy. Miał osiem­dzie­siąt pięć lat. Ser­ce nie wytrzy­ma­ło. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Niestatystyczny spis książek na styczeń

Gru­dzień minął w oka­mgnie­niu, syl­we­stro­wa noc roz­go­rza­ła feerią fajer­wer­ko­wych barw, po bożo­na­ro­dze­nio­wym okre­sie zaś pozo­stał jedy­nie posmak świą­tecz­nych potraw i radość z pre­zen­tów. Zapew­ne wie­lu z Was pod cho­in­ką zna­la­zło jakiś książ­ko­wy upo­mi­nek, a jeśli nie – nic stra­co­ne­go, rynek wydaw­ni­czy w stycz­niu powo­li się roz­pę­dza, ser­wu­jąc nowe lite­rac­kie wyda­rze­nia. Jed­nak bez obaw, wszy­scy powin­ni zna­leźć na księ­gar­nia­nych pół­kach z nowo­ścia­mi coś dla sie­bie, względ­nie dla swych bli­skich. Czy­taj dalej

-->