Sprawdzasz tag

PASAŻER

Aktualności

Zmarł Cormac McCarthy, miał 89 lat

W wie­ku 89 lat zmarł Cor­mac McCar­thy, jeden z naj­waż­niej­szych współ­cze­snych pisa­rzy ame­ry­kań­skich. Był auto­rem ksią­żek takich jak „Rącze konie”, „To nie jest kraj dla sta­rych ludzi” czy uho­no­ro­wa­na Nagro­dą Pulit­ze­ra „Dro­gę”.
Czy­taj dalej

-->