Sprawdzasz tag

palenie

Aktualności

451 stopni Fahrenheita na żywo. W Gdańsku zapłonął stos z książek.

Ray Brad­bu­ry w swo­jej powie­ści roz­to­czył nie­po­ko­ją­cą wizję świa­ta przy­szło­ści, gdzie lite­ra­tu­ra jest cał­ko­wi­cie zaka­za­na. Ksią­żek nie wol­no czy­tać, już samo ich posia­da­nie jest ogrom­nym prze­wi­nie­niem, stra­ża­cy zaś zaj­mu­ją się tro­pie­niem zbrod­ni­czej dzia­łal­no­ści obroń­ców sło­wa pisa­ne­go i gęsto roz­pa­la­ją swe sto­sy. Teraz rze­czy­wi­stość dogo­ni­ła fik­cję. W Pol­sce doko­na­no rytu­al­ne­go spa­le­nia ksią­żek, a spraw­cy nie posia­da­ją się z dumy. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Sztuka czy szaleństwo? – wydawca pali swoje książki

Islandz­ka ofi­cy­na wydaw­ni­cza Tun­glið (“Peł­nia księ­ży­ca”) ma nie­zwy­kły pro­ces wydw­ni­czy. Każ­dą książ­kę wyda­ją w nakła­dzie 69 egzem­pla­rzy. Pre­mie­ra ma miej­sce w cza­sie peł­ni księ­ży­ca… i książ­ki, któ­re nie rozej­dą się tej samej nocy, zosta­ją spa­lo­ne. Czy­taj dalej

-->