Sprawdzasz tag

Ostrze zdrajcy

Ciekawostki

Wielkie Płaszcze i cykle fantasy

Ostrze zdraj­cy” to pierw­sza część wyso­ko oce­nia­nej tetra­lo­gii „Wiel­kich Płasz­czy” kana­dyj­skie­go pisa­rza Seba­stie­na de Castel­la, któ­ra uka­za­ła się na naszym ryn­ku za spra­wą wydaw­nic­twa Insi­gnis. Dla wiel­bi­cie­li wart­kich przy­gód i peł­nych cha­ry­zmy boha­te­rów w pomy­sło­wo nakre­ślo­nym świe­ce fan­ta­sy, będzie to jed­na z cie­kaw­szych pozy­cji ostat­ni­mi cza­sy. Czy­taj dalej

-->