Sprawdzasz tag

Ostatnie wyjście

Ekranizacje

Ostatnie wyjście doczeka się ekranizacji

Ostat­nie wyj­ście” autor­stwa Fede­ri­co Axa­ta to argen­tyń­ski thril­ler psy­cho­lo­gicz­ny, któ­ry zawo­jo­wał świat. Jego pol­skim wydaw­cą jest Świat Książ­ki, zaś za prze­kład odpo­wia­da Bar­ba­ra Jaro­szuk. Powieść opo­wia­da o męż­czyź­nie, któ­ry pomi­mo uda­ne­go życia decy­du­je się na popeł­nie­nie samo­bój­stwa, jed­nak wstrzy­mu­je się, gdy odkry­wa prze­dziw­ny liścik – napi­sa­ny nie przez nie­go, ale bez wąt­pie­nia jego cha­rak­te­rem pisma.

Czy­taj dalej

-->