Sprawdzasz tag

Oskar i pani Róża

Aktualności

Oskar i pani Róża – Eric-Emmanuel Schmitt

Oskar i pani Róża” to zna­na pra­wie na całym świe­cie pięk­na opo­wieść o życiu i śmier­ci uka­za­na z per­spek­ty­wy nie­ule­czal­nie cho­re­go chłop­ca o imie­niu Oskar. Książ­ka po pre­mie­rze w 2002 roku nie­mal natych­miast sta­ła się best­sel­le­rem i lite­rac­kim wyda­rze­niem na mia­rę kul­to­we­go „Małe­go Księ­cia”. Czy­taj dalej

-->