Sprawdzasz tag

oferta

Aktualności

Książki dla dzieci i dorosłych w ofercie Wielkanocnej Biedronki

Bie­dron­ki mogą być zamknię­te w nie­dzie­le, ale wciąż pozo­sta­je 6 dni na sko­rzy­sta­nie z ich książ­ko­wej ofer­ty. Moż­na zaopa­trzyć się na przy­kład w książ­ki dzie­cię­ce – ide­al­ne na Wielkanoc.

17 mar­ca do sie­ci tra­fi­ły książ­ki dzie­cię­ce w cenie 11,99 zł, a wśrod nich np. przy­go­dy Miko­łaj­ka. Poja­wił się rów­nież spo­ry wybór ksią­żek za 24,99 zł, w tym tek­sty Dana Brow­na, E.J. James czy Elż­bie­ty Che­re­ziń­skiej. Nic tyl­ko ruszać na zakupy!

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Halloweenowa oferta książkowa w sieciach Biedronka

Od 30 paź­dzier­ni­ka kolej­na ofer­ta książ­ko­wa zawi­ta do sie­ci skle­pów Bie­dron­ka. Teraz kupi­my książ­ki w cenie 19,90 zł i 24,99 zł. W ofer­cie znaj­dzie­my książ­ki m.in. Nico­las Sparks, Guil­lau­me Mus­son, nagro­dzo­ny Pulit­ze­rem Col­son Whi­the­ad, best­sel­le­ro­wa Pau­la Haw­kins, król gro­zy Ste­phen King i inni. Ofer­ta star­tu­je od ponie­dział­ku 30 paź­dzier­ni­ka. Czy­taj dalej

-->