Sprawdzasz tag

obozy zagłady

Aktualności

Twórczość Zofii Nałkowskiej podpada pod ustawę o IPN?

Ostat­nio gło­śno jest o tak zwa­nej usta­wie o IPN, spro­wa­dza­ją­cej się wła­ści­wie do tego, że do wię­zie­nia będzie tra­fiał każ­dy, kto w oszczer­czych sło­wach podej­mie się zakli­na­nia rze­czy­wi­sto­ści, mówiąc o pol­skich obo­zach kon­cen­tra­cyj­nych. Jest to kolej­ne kon­tro­wer­syj­ne roz­po­rzą­dze­nie pol­skiej pro­we­nien­cji, któ­re obec­nie znaj­du­je się na ustach całe­go świa­ta. Wie­le mądrych głów widzi w niej zagro­że­nie dla wol­no­ści sło­wa. Zagro­żo­na zosta­nie rów­nież lite­ra­tu­ra. Poseł PiS Andrzej Melak uwa­ża, że wypa­da­ło­by już teraz wpro­wa­dzić zmia­ny w Meda­lio­nach Zofii Nał­kow­skiej. Jest przy tym śmier­tel­nie poważ­ny. Czy­taj dalej

-->