Sprawdzasz tag

Nowy sącz

Aktualności

Drugie życie książek w Nowym Sączu

Książ­ki mają ten­den­cje do gro­ma­dze­nia się w naszych domach – na pół­kach pię­trzą się prze­czy­ta­ne lek­tu­ry, do więk­szo­ści z nich dru­gi raz nie zaglą­da­my, a mogło­by je cze­kać gdzieś indziej dru­gie życie. Wła­śnie dla­te­go tu i ówdzie orga­ni­zo­wa­ne są róż­ne­go rodza­ju akcje book­cros­sin­gu, w ramach któ­rych może­my podzie­lić się nie­po­trzeb­ną już książ­ką, a w zamian wziąć inną, któ­rej jesz­cze nie mie­li­śmy oka­zji prze­czy­tać. W Nowym Sączu powsta­ły dwie ulicz­ne biblio­tecz­ki uła­twia­ją­ce taką wymia­nę. Czy­taj dalej

-->