Sprawdzasz tag

Norwegia

Ciekawostki

Norweskie miasto książek

Nor­we­gia przy­cią­ga tury­stów z całe­go świa­ta zapie­ra­ją­cy­mi dech w pier­siach fior­da­mi, uro­kli­wy­mi mia­stecz­ka­mi przy­cup­nię­ty­mi na brze­gach zatok i barw­nym folk­lo­rem. Rów­nież wiel­bi­cie­le lite­ra­tu­ry znaj­dą tam dla sie­bie ide­al­ne miej­sce. Ist­nie­je bowiem w Nor­we­gii mia­sto skła­da­ją­ce się wła­ści­wie z samych księ­gar­ni, a ksią­żek jest tam kil­ka­set razy wię­cej niż miesz­kań­ców. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Powstała Biblioteka Końca Świata

Biblio­te­ka Koń­ca Świa­ta (Dooms­day Libra­ry) ma oca­lić doro­bek inte­lek­tu­al­ny ludz­ko­ści na wypa­dek maso­we­go kata­kli­zmu czy kata­stro­fy nukle­ar­nej. Świa­to­we Archi­wum Ark­tycz­ne (World Arc­tic Archi­ve) – bo tak ofi­cjal­nie nazy­wa się ten obiekt – powsta­ło na wyspie Spits­ber­gen w Nor­we­gii. Czy­taj dalej

-->