Sprawdzasz tag

Nieznane więzi natury

Aktualności

Nieznane więzi natury – Petera Wohllebena

Nie­zna­ne wię­zi natu­ry” to trze­cia z kolei książ­ka, któ­ra wyszła spod pió­ra Pete­ra Wohl­le­be­na, auto­ra best­sel­le­ro­wych i nie­zwy­kle waż­nych pozy­cji takich jak „Sekret­ne życie drzew” i „Ducho­we życie zwie­rząt”. Książ­ki uka­za­ły się na pol­skim ryn­ku nakła­dem Wydaw­nic­twa Otwar­te­go. W kolej­nej odsło­nie przy­rod­ni­cze­go cyklu autor chce poka­zać i uświa­do­mić zwy­kłym ludziom, jakie rela­cje zacho­dzą każ­de­go dnia w zadzi­wia­ją­cym świe­cie flo­ry i fau­ny. Czy­taj dalej

-->