Sprawdzasz tag

Niewidzialna książka

Aktualności

Zobacz Niewidzialnych – wyjątkowa akcja społeczna

Książ­ka “Nie­wi­dzial­ni” to zara­zem nie­zwy­kły pro­jekt spo­łecz­ny. Moż­na ją czy­tać wyłącz­nie na mro­zie – tekst wydru­ko­wa­ny został atra­men­tem, któ­ry widocz­ny jest jedy­nie w ujem­nych tem­pe­ra­tu­rach. A treść opo­wia­da o bez­dom­nych – oso­bach, któ­re jak nikt inny nara­żo­ne są na śmierć z zim­na. W ten spo­sób dozna­nia czy­tel­ni­ka mie­sza­ją się z tre­ścią lek­tu­ry – ten czy­ta o mro­zie, odczu­wa­jąc zim­no. Im bar­dziej wcią­ga się w lek­tu­rę, tym wię­cej cza­su spę­dza na dwo­rze i tym bar­dziej marznie.

Czy­taj dalej

-->