Sprawdzasz tag

niesmiertelność

Ciekawostki

Ludzie, którzy czytają książki, żyją dłużej?!

Dobra wia­do­mość dla kocha­ją­cych czytać.
Bada­cze z Uni­wer­sy­te­tu Yale odkry­li, że ludzie, któ­rzy czy­ta­ją książ­ki, żyją dłu­żej. W prze­pro­wa­dzo­nym bada­niu zapy­ta­no 3635 osób w wie­ku ponad 50 lat o ich aktyw­ność czy­tel­ni­czą. Czy­taj dalej

-->