Sprawdzasz tag

niepiękność

Wywiady

O zdradzie bez piętnowania – rozmawiamy z Nataszą Sochą!

Trud­no pisać o zdra­dzie bez oka­zy­wa­nia emo­cji. O kobie­cej zdra­dzie wie­lu nie potra­fi zaś mówić bez oce­nia­nia. Ta trud­na sztu­ka uda­ła się autor­ce powie­ści „Zamro­żo­na”. Dziś z Nata­szą Sochą roz­ma­wia­my nie tyl­ko o jej naj­now­szej książ­ce, ale też o tym, że zawsze moż­na zmie­nić swo­je życie.

Czy­taj dalej

-->
Wywiady

Czy „(Nie)piękni” ludzie odnajdą się w dzisiejszym, pięknym świecie? Rozmawiamy z Nataszą Sochą

W „(Nie)piękności” Nata­szy Sochy nie znaj­dzie­cie histo­rii o kla­sycz­nym Kop­ciusz­ku. Pozna­cie boha­ter­kę, któ­ra nie jest pięk­na zewnętrz­nie, bywa przez to smut­na i z pew­no­ścią jest samot­na. Nie zamie­rza jed­nak zmie­niać się zewnętrz­nie – odkry­wa, że uro­da też może być cię­ża­rem. Dziś roz­ma­wia­my z autor­ką powie­ści o tym, cze­mu nasz wygląd jest aż tak istot­ny i jak wpły­wa na nasze życie. Czy­taj dalej

-->