Sprawdzasz tag

Nie tylko pomarańcze

Aktualności

Jeanette Winterson spaliła nowe wydania własnych powieści

Zna­na bry­tyj­ska pisar­ka i femi­nist­ka Jeanet­te Win­ter­son, poru­sza­ją­ca w powie­ściach tema­ty­kę miło­ści, płci i toż­sa­mo­ści sek­su­al­nej, spa­li­ła swo­je książ­ki. Był to akt pro­te­stu wymie­rzo­ny w wydaw­cę, któ­ry wypu­ścił na rynek wzno­wie­nia jej dzieł z nie­przy­sta­ją­cy­mi do tre­ści opi­sa­mi. Czy­taj dalej

-->