Sprawdzasz tag

Natasha Lester:

Wywiady

Czasami czułam się przytłoczona – wywiad z Natashą Lester, autorką Domu na Riwierze.

Nata­sha Lester to best­sel­le­ro­wa autor­ka „New York Time­sa”, a „Dom na Riwie­rze” to jej pierw­sza wyda­na w Pol­sce powieść. Pra­ca nad książ­ką wyma­ga­ła wyko­na­nia żmud­nej pra­cy badaw­czej – o jej kuli­sach, miło­ści do Fran­cji, a tak­że o tym, gdzie zna­leźć pier­wo­wzór do-mu na Riwie­rze – opo­wie­dzia­ła nam autor­ka. Czy­taj dalej

-->