Sprawdzasz tag

myszy

Ciekawostki

O przeklętych kotach i stokroć bardziej przeklętych myszach

Raczej cięż­ko tra­fić na oso­bę, któ­ra kotów by nie lubi­ła. Ale mimo że są to zwie­rzę­ta hip­no­ty­zu­ją­ce swo­im uro­kiem, to potra­fią też napsuć moc­no krwi. Powie wam to każ­dy, kto posia­da swo­je­go wła­sne­go kota. Ot, kle­pie­cie sobie spo­koj­nie new­sa i przy­cho­dzi taki sier­ściuch, i wła­śnie ten moment wybie­ra, żeby wsko­czyć na kla­wia­tu­rę i się wygod­nie na niej umo­ścić. Dobrze wie­cie, jak jest. A czy wie­dzie­li­ście, że tak bywa­ło już w śre­dnio­wie­czu? Czy­taj dalej

-->