Sprawdzasz tag

mowa

Ciekawostki

Polacy częściej korzystają ze słów niepięknych

W lutym obcho­dzi­li­śmy Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Języ­ka Ojczy­ste­go. Z tej oka­zji Biblio­te­ka Ślą­ska prze­pro­wa­dzi­ła ple­bi­scyt, w któ­rym inter­nau­ci mogli wska­zać naj­ład­niej­sze ich zda­niem pol­skie sło­wa, a przy oka­zji rów­nież te pocho­dzą­ce jak­by z dru­gie­go bie­gu­na. Następ­nie Insty­tut Moni­to­ro­wa­nia Mediów spraw­dził, jak wyni­ki kon­kur­su mają się do inter­ne­to­wej rze­czy­wi­sto­ści. Czy­taj dalej

-->