Sprawdzasz tag

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Aktualności

Od września w szkołach funkcjonować będzie nowy kanon lektur

Zapo­wia­da­ne w czerw­cu przez Mini­ster­stwo Edu­ka­cji i Nauki zmia­ny w spi­sie lek­tur szkol­nych wcho­dzą w życie 1 wrze­śnia. Zgod­nie z zamy­słem Prze­my­sła­wa Czarn­ka, pra­gną­ce­go by kłaść w pla­ców­kach edu­ka­cyj­nych więk­szy nacisk na wpa­ja­nie dzie­ciom i mło­dzie­ży patrio­tycz­nych war­to­ści oraz kato­lic­kiej moral­no­ści, ucznio­wie będą czy­tać mię­dzy inny­mi o kar­dy­na­le Ste­fa­nie Wyszyń­skim, tek­sty Jana Paw­ła II i dzie­ła Zofii Kos­sak-Szczuc­kiej. Czy­taj dalej

-->