Sprawdzasz tag

mikrofalówka

Aktualności

Książka z mikrofalówki sposobem na ochronę przed koronawirusem?

Wal­ka z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa trwa. Naj­waż­niej­sze, żeby sta­rać się zapo­bie­gać roz­prze­strze­nia­niu się cho­ro­by. Dla­te­go wła­śnie opra­co­wa­no sze­reg zale­ceń, któ­re mini­ma­li­zu­ją ryzy­ko zara­że­nia się. Dopó­ki nie zosta­nie przy­go­to­wa­na szcze­pion­ka, sto­so­wa­nie się do tych zasad jest naj­lep­szym, co może­my robić. Nie powin­ni­śmy jed­nak popa­dać w para­no­ję. Oka­zu­je się, że ze środ­ka­mi ostroż­no­ści moż­na prze­sa­dzić, a to cza­sem może pro­wa­dzić do bar­dzo nie­bez­piecz­nych sytu­acji. Czy­taj dalej

-->