Sprawdzasz tag

Michał Rusinek

Aktualności

Michał Rusinek o wpływie pandemii na zmiany w języku

Pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa w róż­nym stop­niu wpły­nę­ła na wie­le sfer nasze­go życia. Z nie­któ­rych przy­zwy­cza­jeń musie­li­śmy cał­ko­wi­cie zre­zy­gno­wać, inne nie­co zmo­dy­fi­ko­wać dla dobra nasze­go i innych. Zmia­ny dotknę­ły rów­nież język, któ­rym się posłu­gu­je­my. Pan­de­mia zaowo­co­wa­ła zupeł­nie nowy­mi wyra­że­nia­mi, dzię­ki któ­rym łatwiej przy­cho­dzi nam opi­sy­wa­nie zaist­nia­łej sytu­acji na świe­cie. Ewo­lu­cję w tej sfe­rze sko­men­to­wał Michał Rusi­nek, pre­zes zarzą­du Fun­da­cji Wisła­wy Szym­bor­skiej, wcze­śniej peł­nią­cy funk­cję sekre­ta­rza pol­skiej noblist­ki. Czy­taj dalej

-->