Sprawdzasz tag

merlin

Ciekawostki

Manuskrypt odnaleziony w bibliotece może rzucić nowe światło na legendy arturiańskie

Opo­wie­ści o kró­lu Artu­rze i rycer­zach Okrą­głe­go Sto­łu fascy­nu­ją bada­czy dzię­ki zawar­tym w nich śla­dach wyda­rzeń histo­rycz­nych, jed­no­cze­śnie są czę­stą inspi­ra­cją dla twór­ców kul­tu­ry popu­lar­nej przez wzgląd na ich wie­lo­znacz­ność i atrak­cyj­ną mito­lo­gię. Naj­cie­kaw­sze jest to, że nie ma jed­ne­go kano­nicz­ne­go prze­ka­zu przy­bli­ża­ją­ce­go legen­dy artu­riań­skie. Skła­da się na nie wie­le róż­nych tek­stów, pisa­nych w róż­nych cza­sach, przez róż­nych auto­rów, a fak­ty w nich zawar­te nie­rzad­ko są wza­jem­nie sprzecz­ne. W biblio­te­ce Uni­wer­sy­te­tu w Bri­sto­lu odna­le­zio­no manu­skrypt, któ­ry może legen­dy uzu­peł­nić o nie­zna­ne dotąd infor­ma­cje. Czy­taj dalej

-->