Sprawdzasz tag

memy

Ciekawostki

Drugie święto e‑papieru!

W zeszłym roku księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink wraz z pro­du­cen­tem czyt­ni­ków e‑booków Pocket­Bo­ok ogło­si­ła ostat­ni week­end sierp­nia Świę­tem E‑papieru. Dziś i jutro obcho­dzi­my to świę­to po raz dru­gi. W tym roku orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li sku­pić się nie tyl­ko na tym, co świa­tu daje e‑papier, ale jak ten prze­ło­my wyna­la­zek zmie­nił życie współ­cze­snych czy­tel­ni­ków! Czy­taj dalej

-->