Sprawdzasz tag

meksyk

Aktualności

W Meksyku samolot został zamieniony w nowoczesną bibliotekę

W stycz­niu na jed­nym z pla­ców nale­żą­cej do Dys­tryk­tu Fede­ral­ne­go mia­sta Mek­syk dziel­ni­cy Izta­pa­la­pa sta­nął wyma­lo­wa­ny w kwia­ty Boeing 737–200. Samo­lot na bur­cie nosi nazwę Volan­do a la Uto­pia, co z hisz­pań­skie­go tłu­ma­czy się na Lot do Uto­pii. I choć maszy­na w powie­trze już się nie wznie­sie, to rze­czy­wi­ście za jej pośred­nic­twem nie­je­den pasa­żer ma szan­sę odbyć wie­le wyjąt­ko­wych podró­ży… po kra­inie wyobraź­ni. Samo­lot został bowiem prze­ro­bio­ny na publicz­ną biblio­te­kę. Czy­taj dalej

-->