Sprawdzasz tag

maszyna

Ciekawostki

Short Edition – maszyna drukująca darmowe opowiadania dla podróżujących komunikacją miejską

W naszej codzien­nej komu­ni­ka­cji miło jest cza­sem zna­leźć coś, co odwró­ci naszą uwa­gę. I cho­ciaż książ­ka zabra­na z domu zawsze jest dobrym roz­wią­za­niem, to miesz­kań­cy Fran­cji, któ­rzy codzien­nie dojeż­dża­ją do pra­cy czy gdzie­kol­wiek indziej środ­ka­mi komu­ni­ka­cji miej­skiej, mają nową moż­li­wość. Jest nim urzą­dze­nie dru­ku­ją­ce krót­kie frag­men­ty lite­ra­tu­ry po naci­śnię­ciu jed­ne­go przycisku.

Czy­taj dalej

-->