Sprawdzasz tag

Mario Vargas Llosa

Ciekawostki

10 ciekawostek o Mario Vargasie Llosie

Jed­na z naj­ja­śniej­szych gwiazd nie­ba laty­no­ame­ry­kań­skiej sce­ny lite­rac­kiej zna­na jest przede wszyst­kim z licz­nych skan­da­li (oby­cza­jo­wych). Pisarz wpla­tał się w nie czę­sto nie­świa­do­mie, ale w jego życio­ry­sie nie bra­ku­je też spo­wo­do­wa­nych celo­wo przez nie­go. Jed­nak mało kto zda­je sobie spra­wę, że peru­wiań­ski pisarz ma na swym kon­cie wie­le innych cie­ka­wych fak­tów, przy­ćmie­wa­nych przez te bar­dziej kontrowersyjne.
Czy­taj dalej

-->